1. ಬಪ್ಪು – ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಭಾವ್/ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಘೊವ್
2. ಮೌಶಿ – ಆವಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್/ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
3. ಆಜೊ-ಆವಯ್ / ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್
4. ಆಜಿ-ಆವಯ್/ಬಾಪಯ್ಚಿ ಅವಯ್
5. ಪೊಣ್ಜೊ- ಆಜ್ಯಾಚೊ/ಆಜ್ಯೆಚೊ ಬಾಪುಯ್
6.ಪೊಣ್ಜಿ- ಆಜ್ಯಾಚಿ/ಆಜ್ಯೆಚಿ ಅವಯ್
7. ಶೆಣ್ಜೊ – ಪೊಣ್ಜ್ಯಾಆನಿ ಪೊಣ್ಜ್ಯೆಚೊ ಬಾಪುಯ್
8. ಶೆಣ್ಜಿ- ಪೊಣ್ಜ್ಯಾ ಆನಿ ಪೊಣ್ಜ್ಯೆಚಿ ಅವಯ್
9. ಕುಂಪಾದ್ರ್- ಪುತಾ/ಧುವೆಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್
10. ಕುಮಾದ್ರ್- ಪುತಾ/ದುವೆಚಿ ಮೊದೊರ್ನ್
11. ಪೊದೊರ್ನ್- ಪುತಾ/ದುವೆಚೊ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡುಲ್ಲೊ
12. ಮೊದೊರ್ನ್- ಪುತಾ/ಧುವೆಚೆಂ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡುಲ್ಲಿ
13. ಆಕಾಯ್- ಬಾಪಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್
14. ನಾತು- ಪುತಾಚೊ/ಧುವೆಚೊ ಪೂತ್
15. ನಾತ್-ಪುತಾಚಿ/ಧುವೆಚಿ ಧುವ್
16. ಪೊಣ್ತುರಾಂ- ನಾತ್ರಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ
17. ಶೆಣ್ತುರಾಂ- ಪೊಣ್ತುರಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ
18. ಪುತ್ಣ್ಯೊ- ಭಾವಾಚೊ ಪೂತ್
18. ಧುವ್ಡಿ- ಭಾವಾಚಿ ಧುವ್
19. ಭಾಚಿ-ಭಯ್ಣಿಚಿ ಧುವ್
20. ಭಾಚೊ-ಭಯ್ಣಿಚೊ ಪೂತ್
21. ಜಾಂವಯ್- ಧುವೆಚೊ ಘೊವ್
22. ಸುನ್-ಪುತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
23. ಯೇಯ್- ಸುನೆಚೊ ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್
24. ಯೇಣ್- ಸುನೆಚಿ ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್
25. ದಾಯ್ಜಿ – ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ
26. ಗೊತ್ರಿ- ಆವಯ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ
27. ಸೆಜ಼ಾರಿ- ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ
28. ನಣಂದ್- ಘೊವಾಚಿ ಭಯ್ಣ್
29. ಭಾವೊ- ಘೊವಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್
30. ದೇರ್- ಘೊವಾಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್
31. ಜಾವ್- ದೆರಾಚಿ/ಭಾವ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
32. ವೊನಿ- ಭಾವಾಚಿ ಭಾಯ್ಲ್
33. ಮಿವ್ಣೊ- ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಭಾವ್/ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಘೊವ್
34. ಮಿವ್ಣಿ- ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಭಯ್ಣ್
35. ಸಾಡು-ಮಿವ್ಣೆಚೊ ಘೊವ್
36. ನಂಡಾಯೊ- ನಂಡೆಚೊ ಘೊವ್
37. ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್/ಭಯ್ಣಿ- cousins
38. ಪಕುರ್ಮಾಂವ್ – ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ/ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬಪ್ಪು ಆನಿ ಮಾಮ್
39. ಪಕುರ್ಮಾಂಯ್- ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ/ ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಮಾವ್ಶಿ ಯಾ ಆಕಯೊ
40. ಮಾಂವ್- ಘೊವಾಚೊ/ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಬಾಪುಯ್
41. ಸಾಸುಮಾಂಯ್- ಘೊವಾಚಿ/ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆವಯ್

Menu