ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 8, 2016 ತಾರೀಕೆರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಅಪಮೌಲ್ಯಾಧಿಕರಣಾ (Demonetization) ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮೇಟ್ ಅನಧಿಕ್ರತ್ (ಬೇನಾಮಿ/Benami) ನಾಂವಾಚೆರ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾನೂನಿ ರೀತಿನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್. ಭಾರಾತಾಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನವೆಂಬರ್, 2016 ಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಕಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ (Black Money) ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದುಸ್ರೆ ಮೇಟ್ ಅನಧಿಕ್ರತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳಾಶೆ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಹೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ಚಿ ಅಲೋಚನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅಮ್ಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಲಿಖ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ಬೇನಾಮಿ ಅಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅನಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿವರಾಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತೀನ್ ಲಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ.

ಬೇನಾಮಿ ಅಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

‘ಬೆನಾಮಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ನಾಂವ್ ನಾತಲ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾ. ಬೆನಾಮಿ ಅಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನಾಂವಾರ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಸ್ತ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಬೇನಾಮಿ ಅಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ’ (Benami Transactions (Prohibition) Act) ಮುಳಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್, ಬೆನಾಮಿ ಕಾನುನಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬೆನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್- ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ ಅಸ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಕ್ ವಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಮೋಲ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಲಾಣೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ದಿತಾ ತರ್ ವಾ ಜಾಗ್ತಾಕ್ ವಾ ಅಸ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ತ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಾ ಪರೋಕ್ಷ್ ರೀತಿನ್ ಲಾಬ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಬೆನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಜರ್ ಎಕ್ ಬಾಪುಯ್/ಘೊವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾ ಅದಾಯಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ವಾ ಲಬ್ದೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ/ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಸ್ತ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ತರ್ ತೀ ಅಸ್ತ್ ಬೆನಾಮಿ ಅಸ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಅಸ್ಚೊ ತಿರ್ವೊ ಚುಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅಪೆÇ್ಲ ಅದಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಅನಿ ತಾಣೆಂ ವಾ ತಿಣೆಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ಚೆ ಅಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕಠಿಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ.

ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ:

ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಅನಿ ಹೆಂ ಕಾನುನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಜರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚೆ ಜಾಗೆ ವಾ ಅಸ್ತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ತರ್, ಪುಣ್ ಜರ್ ತರ್ ಅಮ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಾಂ ತರ್ ಅಮಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಅನಿ ಥೊಡೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ -ಅಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ ನಾಂ, ತೆಂ ಪುರಾ ಕೊರೊಡಾನಿಂ ಅದಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಪುರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಹ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಅಮ್ಕಾಂಯ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ನೆ ನೋಟ್ ಅಪಮೌಲ್ಯಾಧಿಕರಣ್ (Demonetization) ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಠಿಣ್ ಮೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆತ್ಲಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಠಿಣ್ ಮೇಟ್ ಅಸ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಸಾಂವ್ ಪುಣ್ ಅಮಿಂ ಅನುಭೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾಗೊ ವಾ ಅಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ವಾ ಜಾಗೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ. ನಾಂ ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರೀತಿರ್ ತೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಂವ್ಚೆ ಅನಿ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬೆನಾಮಿ ನಾಂವಾರ್ ವಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಸ್ತ್ ಕೆಲಾ ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚಿ. ಬೆನಾಮಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಅನಿ ದಪ್ತರಾಂಚೆರ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ(ಇನ್‍ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್) ಥಾವ್ನ್ ದಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಮ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ನಾಂ ತರ್ ಅಮಿಂ ವಾಟೆರ್ ಬಸ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಅಸ್ಚೊ ನಾಂ.

ಅಸ್ತಿಚೆ ದಾಕ್ಲೆ:

ಎಕ್ ಅಸ್ತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್- ಕ್ರಯ್ ಚೀಟ್ (ಸೇಲ್ ಡೀಡ್), ದಾನ್ ಪತ್ರ್ (ಗಿಪ್ಟ್ ಡೀಡ್), ಡಿಕ್ಲರೇಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್(ಎಲ್. ಅರ್. ಟಿ- ಫಾರ್ಮ್ ನಂ 10), ವೀಲ್ Œ(ವಿಲ್ಲ್), ವಿಭಾಗ್ ಪತ್ರ್ (ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಡೀಡ್), ಸೇಟಲ್ ಮೆಂಟ್, ರೀಲಿಜ್ ಡೀಡ್. ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿನಿಂ ಎಕ್ ಜಾಗೊ ಅಮಿಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಯ್ ರೀತಿನ್ ಅಮಿಂ ಅಪ್ನಾಯ್ತಾಂವ್ ತರೀ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜರ್ ಅಮ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ಅಸಾ ತರ್ ಅಮಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಅಮ್ಚಿ ಅಸ್ತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಅಮಿ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಸಂಬಾಳ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿ ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್-

ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಗೊ ಅಯಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ-

–     ಕ್ರಯ್ ಚೀಟ್ ವಾ ಸೇಲ್ ಡಿಡ್ (ಅಮಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆತಲ್ಲೊ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ) ವಾ;
–    ವಿಭಾಗ್ ಪತ್ರ್ ವಾ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಡೀಡ್ (ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮದೆಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೊ ಹಿಸೊ) ವಾ;
–    ದಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾ ಗೀಪ್ಟ್ ಡೀಡ್ (ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೊ ಹಿಸೊ) ವಾ;
–    ಎಲ್ ಅರ್ ಟಿ ದಾಕ್ಲೊ ವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಮೂಲ್‍ಗೇಣ್ ವಾ ಚಾಲ್ ಗೇಣಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೊ ದಾಕ್ಲೊ) ವಾ;
–    ವೀಲ್ (ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕದಾರಾನ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ  ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಚೊ ದಾಕ್ಲೊ) ವಾ;
–    ರೀಲಿಜ್ ಡೀಡ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸೋಡ್ನ್ ದೀಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ) ವಾ;
–    ಸೇಟಲ್‍ಮೆಂಟ್ ಡೀಡ್ (ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಅಸ್ತ್/ಜಾಗೊ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ).
ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರೀತಿನ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ-
–    ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ವಾ ಖಾತಾ
–    ಪಟ್ಟಾ ದಾಕ್ಲೊ
ಹ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷೆ, ತಿರ್ವೊ ಬಾಂದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಅಸಾಜೆ.

ಡಿಕ್ಲರೇಶನಾಚೊ ಜಾಗೊ:

ಅಮ್ಕಾಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಅಧಿಕ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಅಸಾತ್. ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಧನಿ- ಮೂಲದಾರ್, ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾಗ್ವಳಿ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲ್ ಗೇಣಿದಾರ್. ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಗ್ವಳಿ ಕರ್ನ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ ತೀರ್ವೊ/ಗೇಣ್ ಬಾಂದ್ತಲೊ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಗೇಣ್ ವಾ ತಿರ್ವೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾನಿ ರುಪಾರ್ ದಿತಲೆ. ಮೂಲ್‍ದಾರ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ತರೀ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ಜಾಗೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಲ್ಲೊ. ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಅನ್ಯೇಕಾ ಮೂಲ್ ಗೇಣಿದಾರಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ಯೆತೆ ಅಸಲ್ಲೊ. ಮೂಲ್‍ದಾರಾನ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿಚ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಲ್ಲೊ ಜರ್- ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್  ಮೂಲ್‍ದಾರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಗೇಣ್ ದೀನಾ ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್  ವಾ ಗೇಣ್ ಚೀಟಿಂತ್ ಅಸಲ್ಲಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡ್ತಾ ತರ್ ವಾ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಿ ಅಸ್ತ್ ವಿಕ್ತಾ ವಾ ಲೀಜಾಕ್ ದಿತಾ ತರ್ ವಾ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಘೆ ಭಾಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತಾ ತರ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾನ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿಚ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಅಸಲ್ಲೊ. ಜರ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಲೋನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಜಾಗೊ ಹರಾಜಾಕ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತವಳ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಕ್ ವಾ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಗಮಾನಾಕ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾನ್ ಹರೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಚಿ ಕಬ್ಲತ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಅಸಲ್ಲಿ.

    1973 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭೂ ಸುಧಾರಣ್ ಕಾನುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾ ಸಬಾರ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾನಿಂ ತಾಣಿಂ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಎಲ್.ಎರ್.ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫೆÇರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ (ಭೂ ಸುಧಾರಣ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ್) ಮುಳಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ನ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಕ್ ಅನಿ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾಕ್ ಮುಕಾಮುಖಿ ಅಪವ್ನ್, ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾನ್ ಮೂಲ್‍ದಾರ್ ವಾ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೂಲ್‍ದಾರಾನಿಂ ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಕ್ಷೇಪಣ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾನಿಂ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲುಂಕ್ ನಮಿಯರಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾಂ ಅಜೂನಿ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಚೆ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಗೊ ಅಸೊನ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್. ಅತಾಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್- ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೋಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ 1/3 ಐವಜ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಹೆಂ ನಿಯಮ್ (1/3 ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ ನಿಯಮ್) ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಿಯಮಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಾಲ್ತೆಂತ್ ಅಸ್ಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ. ಅತಾಂ ಅಸ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ – ಮೂಲ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಸೊದ್ಚೆ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಅನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮೂಲ್‍ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅಸ್ಚೊ ಮನಸ್ತಾಪ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್.

    ಡಿಕ್ಲರೇಷನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಮಾನಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್-ಮೂಲ್ ಗೇಣಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್- ಕ್ರಷೆಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ (ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿ) ಅನಿ ಕ್ರಷಿಯೇತರ್ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಸಂಭಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ (ನಾನ್-ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿ)Â ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ವಿಭಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡಿ ನಿಯಮಾಂ ಅಸಲ್ಲಿ-

1)    ಕ್ರಶೆಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.
2)     ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಫಳ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಾ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.
3)    01-03-1974 ಇಸ್ವೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಂತ್ ಕ್ರಷಿ ಕರ್ನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲೊ.
ಹಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನ್ ಡಿಕ್ಲರೆಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಷಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರಾಕ್ ತಿ ಅಸ್ತ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲಿ. ಕ್ರಷಿಯೇತರ್ ಅಸ್ತಿಚೆರ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್/ಅಸ್ತಿಕ್ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ನಿಯಮಾಂ ಅಸಾತ್ ಅನಿ ತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾ.

    ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಾ ವಿಶಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಂಗತ್ ಗಮನಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಷಯ್- ಜರ್ ಬಾಪಾಯ್ ಮೂಲ್‍ಗೇಣಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳುನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜರ್ ಎಕಾ ಪುತ್/ಧುವ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಾ ಜಾಗೊ:

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜರ್ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತೊ ಜಾಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅತಾಂ ಅಸಾ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ವಲಯಾಂತ್ ಅಕ್ರಮಾ ಸಕ್ರಮಾ ಮುಳಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಜರ್ ತುಮಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್ ಅನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದುಸ್ರೊ ಜಾಗೊ ನಾಂ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಜಾಗೊ ವಾ ಘರಾಚೊ ಜಾಗೊ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಂತ್/ಕಾಪೆರ್Çರೇಷನ್) ತುಮ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. (ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರೀತಿನ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ವಲಯಾಂಚ್ಯಾನಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಲೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ) ದೆಕುನ್ ತುಮಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾ ದಸ್ತವೇಜ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್ ತರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಗತ್ ಅದಾರ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಲ್ಲೊ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಯಾ ಅನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಅನಿ ವಾŒಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ವಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ರಡಾನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಅಸಾ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಅಪ್ನಾಯಾ ಅನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೆ ಕಾಮ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಅತಾಂ ಅಮ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತಾಂ ಕರ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ಅಳ್ಸಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಸ್ತಾ ವಾಟೆರ್ ಪಡಾಜೆ ಜಾಯ್ತ್.

ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ದಸ್ತವೇಜಾ ಬರಾಬರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾಕ್ಲೆ

ಅಮಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಚಿ ಒಳಕ್ ದಿŒಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ಅಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೈನಿಕ್ ಜೀವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಅಮಿಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯೊ ಸೌಲತ್ಯೊ ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್. ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ನಾಂತ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೀಂವ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಜರೂರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿ ಅಸ್ಚೆಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆ.
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ:

  1. ಅದಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
  2. ವೋಟರ್ ಐಡಿ
  3. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
  4. ಬಿಪಿಲ್/ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್
  5. ಜಾತಿ ಅನಿ ಅದಾಯ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್

ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಅಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಅಸಾತ್ ಪುಣ್ ಎಕೇಕಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ ರೀತಿಚೆ ನಾಂವ್ ಅಸಾ ವಾ ನಾಂವಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹರೇಕಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಚ್ಚ್ ರೀತಿಚೆ ನಾಂವ್ ಅಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ನಾಂ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಣಿ ಜರ್ ಅದಾಯ್ ತೀರ್ವೊ ಬಾಂದ್ತಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅದಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕೊಂಕ್ ಅಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಕೆಲಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅದಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆ ನಂಬರ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ.  ನವ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಕರುಂಕ್ ಅದಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಹೆ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅಸಾತ್ ತರ್ ಅಮಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸೌಲತೆ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂವ್.

ಮೂಳ್: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾನೂನ್
ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, MA, LLM.
ಯಾಜಕ್/ವಕೀಲ್
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್

Menu