ಆಜ್ ರಾಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ರಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ…

ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಜಲೇಮ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೈಭವಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತಾನಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ `ಹೊಸಾನ್ನಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಿತಾ.
ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಶೆಂತ್ `ramo’ ಆನಿ ಲಾತ್ಯಾಂತ್ `Ramus’ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ branch, ರೆಂಬೆ ವಾ ತಾಳಿಯೊ.
ಮಾಡ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊರೊಂಡ್ ಯೆತಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ರಾಮ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಚುಡೆತಿ ಜಾತಾ. Domingo de Ramos ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Palm Sunday ವಾ ರಾಮಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ವಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. (ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಆಸಾ) ಮೊನ್ಸಿ. ಸಿಲಾ ಮಿನೆಜಾಚ್ಯಾ ಡಿಕ್ಷನರಿಂತ್ ರಾಮಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ `ರಾಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕವಚನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ.

* Ramo means twigs of a tree.
* ramo “m branch , (profissão, negócios) line, (de flores) bunch.
* Domingo de Ramos – Palm Sunday.

ಹಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ – ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮಾ. ಬಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಮಾಗಿರ್ ಆಜ್ ರಾಮ ನವಮಿ. ಚಡಾವತ್ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಹೆ ದೊನಿ ದೀಸ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರಾಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‌ಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ… ರಾಮ್ ಹಿಬ್ರೂ ಮುಳಾಚೊ, ಹೆಜ್ರೊನಾಚೊ ಪೂತ್, ದಾವಿದ್ ರಾಯಾಚೊ ಪುರ್ವಜ್…, ರಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಳಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಮಾಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ.

//Extract from public Domain//

Menu