ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾoಯ್ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ನರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ದಾಯ್ಜೆಚೊ ರಾಕ್ವಲೀ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ  ದಿoವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆoತ್  ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕ್ವಿಜ್‌ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಂತ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಎಪಿಸೋಡಾಚೊ ಪೈಲೊ ಬಾಗ್ ಕಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ದುಸ್ರೊ ಬಾಗ್ ಆಜ್ ಸುರು ಕರ್ತೆಲ್ಯಾoವ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್-೧ ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

 1. ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಚೆo ಸ್ಥಾಪನ್ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ವರಸ್……………
  • 1991
 2. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಉಲೊoವ್ಚಿ ಬಾಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿo ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ…
  • 20,000
 3. ಯೆದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಭಾಸೊ ಉಲೈತಾ……
  • 6,600
 4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಸ್ ಖoಚ್ಯಾ ಶತಮಾನoತ್ ಉಬ್ಜ್ಜಾಲ್ಲಿ……………………….
  • ಕ್ರಿ ಪೂ 1,500
 5. ಪೋರ್ಚುಗೀಸಾನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಿಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ವಟೆಚೊ ಅದಿಕಾರ್ ಘೆತ್ಲೋ…………………….
  • ಕ್ರಿ ಶ 1,526

ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ಹ್ ಉಮೇದಿoತ್ ಬಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮರ್ ಉರೊoವ್ನ್ಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಯೋಗ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮಹಿನ್ಯಾoತ್, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲುನ್ ಹಾಂತು ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ತಾoತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಜೆತ್ತಾನಿ ಕೇಂದ್ರಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಂ ವೆಳಿo ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾoತ್.

ಹ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ ಕ್ವಿಜ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ವಿವಿರ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸೊನ್ ಸಂದ್ಯಾನಿ ನಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಚಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿ  ನಿಯಮ

 1. ಫಕತ್ ಓಮನಾಂತ್ ವಸ್ತಿಕರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್
 2. ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತನ, ಓಮನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ದಾಕಯ್ಜೈ.
 3. ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ.
 4. ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಚೆ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಸಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಜಯ್
 5. ಕ್ವಿಜ್‌ ಧೋನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನಿ ಜನವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾoತ್ ಜಾತೆಲಿ
 6. ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬಾಗ್ ಘೆoವ್ಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಕ್ರೆ ಪರ್ಯಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಟೊಲೊ
 7. ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಕ್ವಿಜಾoತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಯಾoಚಿ ನಾವಂ ಸೋಡ್ತಿನ್ಥ್ ವೀoಸೂನ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾoವ್, ಆನಿ ಹoಕಾ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.
 8. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಆನಿ ಈಮೇಯ್ಲ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಯ್
 9. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಆಮಿ ಈಮೇಯ್ಲಾರ್ ಕಳಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಬಾಗ್ ಘೆoವ್ಕ್  oಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ  / PLEASE CLICK HERE

Menu