ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾoಯ್ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ನರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ದಾಯ್ಜೆಚೊ ರಾಕ್ವಲೀ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿoವ್ಣ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆoತ್  ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕ್ವಿಜ್‌ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲೆಚೊ ಆಮಿ ಜಾಗವ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂದ್ತಾ. ತಾಣಿ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬುಕಾ ರುಪಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾ, ಆಮಿ ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್  ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಲಾನ್ಶಿ ಕರ್ನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ತಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ತೆಲಿ… ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್ತೆಲಿ. 

ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಉಮೇದಿoತ್ ಬಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮರ್ ಉರೊoವ್ನ್ಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಯೋಗ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮಹಿನ್ಯಾoತ್, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲುನ್ ಹಾಂತು ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ತಾoತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಜೆತ್ತಾನಿ ಕೇಂದ್ರಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಂ ವೆಳಿo ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾoತ್.

ಹ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ ಕ್ವಿಜ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ವಿವಿರ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸೊನ್ ಸಂದ್ಯಾನಿ ನಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ಚಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚಿ  ನಿಯಮ

  • ಫಕತ್ ಓಮನಾಂತ್ ವಸ್ತಿಕರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್
  • ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ / ಕ್ವಿಜಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲಿಂ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಚೆ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಸಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.
  • ಸ್ಪರ್ಧೊ / ಕ್ವಿಜ್‌ ದೋನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನಿ ಜನವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾoತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.
  • ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ / ಕ್ವಿಜಾಂತ್  ಭಾಗ್ ಘೆoವ್ಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲೊ.
  • ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ / ಕ್ವಿಜಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಂಖೊ ಆನಿಂ ಈಮೇಯ್ಲ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಯ್.
  • ವಿಜೇತಾನಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾನಾಂ ಒಮನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ದಾಕಾಯ್ಜಯ್.
  • ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ
  • ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಕ್ವಿಜಾoತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಯಾoಚಿ ನಾವಂ ಸೊಡ್ತೆರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾoವ್, ಆನಿ oಕಾ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. 
  • ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಆಮಿ ಈಮೇಯ್ಲಾರ್ ಕಳಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್

ಬಾಗ್ ಘೆoವ್ಕ್  oಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ  / PLEASE CLICK HERE

Menu