ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ

ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಂತ್ ಕರೆಜ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ನಿಹಾಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತಾಕ್ ವಳ್ಕೊನ್, ನಿತಳ್ ಮನಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿಂ ಇಗರ್ಜ್-ಮಾತೆನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ವೇಳ್. ಸಿಂಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ತಾನಾ “ಧುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತುಂ, ಧುಳಿಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತೆಲೊಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಾವೊ ತಿ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.

ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕರುಂಕ್ *ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಹೆಲ್ಪಾಣಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಚ್ಯಾ ತೆರಾ ಥಾವ್ಚ್ ಸತ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುವಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಟ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ವೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಲಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೆತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ*.

*ಹಿ ರೆತಿರ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿಂ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ರೆತಿರ್ ದಿವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತೆಲೆ*. ಹಿ ರೆತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ತುಮಿಂ ಸಮೆಸ್ತಾನಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ನಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಿ ರೆತಿರ್ ಸುಫೊಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಮೊಗಾಸವೆಂ
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಸ್ಕತ್

Menu