Home » ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್

Featuring Konkani Sounsar
Column Editor : Wilson Kinnigoli
Contact: [email protected]

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ….

ಅನಿಲ್ ಪೆರ‍್ನಾಲ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ನತಾಲಾಂಚೊ. ರಂಗಾಂಚೊ. ರಂಗ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ. ಹ್ಯಾಯ್ ರಂಗಾಂಮದೆಂ ಕವಿ ಜೆಜುಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಜಲ್ಮಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ. ರಂಗ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.  ಪುಣ್ ಹೆರ್ ರಂಗಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಂವೊನ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಅರ್ಥ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾವಿಶಿಂ ಕವಿ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ‍್ತಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕವಿ ಇಲ್ಲೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಜಾಲಾ. ತರೀ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕೇವಲ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ವೆವಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ಯೀ ಚಾಬುಕ್ ಬಿಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ...

Read More »

ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಕೂಡ್ ಹಜಾರ್ ಕುಡ್ಕೆ

ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚೆಂ ಮತಾಂದ್ಳೆಪಣ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಗಮ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ದೇವ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಮಡ್ತ್, ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂತಾಟಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಮೊಲೊಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಬಾಂದಿನಾತ್ಲಿ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ so called ಭಾಗೆವಂತಾಂಚಿ.  ಅಶೆಂ ದೆವಾಚೆಚ್ಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗೆವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಹಿ ಕಾಣಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ...

Read More »

ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ವಿಲ್ಸನ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂಡಿಸ್), ಮಸ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಖಾಡಿ ಗಾವಾಕ್ ಅತ್ವೊ. ವತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಇಜ್ನೆರ್.  ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಉಲವ್ಪಿ ಆನಿಂ ಚತುರ್ ಕಾರ‍್ಯಾ ನಿರ‍್ವಾಹಕ್.  2007 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮತಿ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಅಧುರಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪೊಸ್ಯಾಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮೆರ‍್ವಾ ನಾಚ್ ಮಾರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂತ್ ಆಸಾ.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿಂ ಆನಿಂ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಚುಟುಕಾಂ, ಲೇಖನಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ...

Read More »

ನಿರ್ಮೊಣೆ೦

ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿಕ್ಪಿ, ಚತುರ್ ಕಾರ‍್ಯನಿರ‍್ವಾಹಕಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಸಂಘಟಕಿ ಆನಿಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ನಿರ‍್ಮಲಾ ಗೊವಿಯಸ್ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂಗಲೊರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂತ್ ಒಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ೨೦೧೦ ವೊರ‍್ಸಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ದುಬಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ತಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೆಂಧ್ರಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಲೇಖನಾಂ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾಯ್ಕಲ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಆನಿಂ ...

Read More »

ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್

ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಸ್ತು ದುಡು ಆಸಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರಾತ್; ಸುಖ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ದೀಸಾ ಮೊರಾನ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ ಭಿರಾಂತ್. ದಾಕ್ತೆರಾಂಕಾ’ಂವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ‍್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ; ತುಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಆಸಾ (!) ವ್ಹಯ್ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ, ತಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕರಿಜೆ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ದೂಕ್ ಯೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಕೆದ್ನಾಂ ರಾವಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಸ್ತು ಭ್ಯೆ ದಿಸ್ತಾ! ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ಹಳೂ ಮ್ಹಳೆಂ’ವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ದುಡು ಮ್ಹಸ್ತು ಆಸಾ; ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ...

Read More »