Home » ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್

Featuring Konkani Sounsar
Column Editor : Wilson Kinnigoli
Contact: [email protected]

ಅಶಿ ಏಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್

By Clarence Pinto-Kaikamba

Read More »

FR ALBERT ‘Maan Potr’ (‘Letter of Respect’ )

Read More »

FR WILSON RUMAO MAAN POTR

Read More »

ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್

ಮೋಗ್ ಕುಡ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾರ್ ಮೊಗಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾಂತ್ ಸ್ವಚ್ಚಂದ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಶೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹೊವಾ ಪೊಳಿ ಚಾಕ್ತಾನಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂಟೊ ಸಂಸಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕಸೊಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ರೋಗ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂಯ್ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಕ್ರೂರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಪುಟ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಧಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ದುಕಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ಚ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕವಿ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕವಿ ...

Read More »

ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್

ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಸ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ? ಕೋಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ರಾಯ್ ತರೀ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಾಳ್ಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಸ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್? ತಾಂಕಾಂ ಕೇವಲ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ವೊಳಿನಿಂ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಅವಯ್ ಸಹಜ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಗುಂತ್ಲಲ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಕಾ ಮಿಕ್ವೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ.  ಬುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ, ಬುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅವಯ್ ಯೀ ಜಲ್ಮಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾವರ್ತ್ ...

Read More »

2015 – Way of the Cross

Courtesy : Valerian Almedia Shared by – Richard Mascarenhas + ಬಾಪಾಚೆ, ಪುತಾಚೆ ಅನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ನಾಂವಿ ಆಮೆನ್. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್   ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ – ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು, ದೋನ್ ಹಜಾರಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.  ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಅನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ತುವೆಂ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ವಾವಯ್ಲೊಯ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಡ್ಲೊಯ್, ತುಕಾ ವಿಣ್ಗೊ ಕೆಲೊ ಅನಿಂ ತುಕಾ ಖಿಳಾಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸ್ಲೆಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ...

Read More »

ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ (ಆಸ್ತಾ)ನಾ!

’ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್’. ಅಶಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ವರ್ತನಾಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಲಾಯ್ಲಾಂ ಕವಿನ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿಶ್ಟುರಾಯೆನ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್. ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಅಪುಣ್ ಜಿವಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಿ ರೀತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಾಬರ್ ತೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾ ಕೀ ಆತಾಂ ಫುಲಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ಯಾ ಸಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್! ಪ್ರವೀಣ್ ...

Read More »

ದೀಸ್ – ರಾತ್

ಚೊರಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ದಿಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಅಶೆಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಖೆಂಡ್ತಾ. ತರೀ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೋರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಚೋರ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸುಭಾಗಿ ಚ್ಚ್. ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಪರ್ತುನ್ ರಾತ್ ಯೆತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಮೊಗಿ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡಾಮಧೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಿಣೆಂಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿಯತ್ರಿ. ...

Read More »

ಅಂಕಣ್ – ’ಖೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್’

ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹಂತಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳೆಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್ೆ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಧಲೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತಾಂತ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಗೊಡ್ಶೆ ಯಾ ಕೊಢು, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಪುಣೀ ಹ್ಯಾ ಯಾದಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಸ್ರಾತಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಉಡಾಸ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ದಿತಿತ್ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ಫುಲಯ್ತಿತ್. ತರಿಪುಣ್ ದೊನೀ ಸಂಧರ್ಬಾನಿಂ ಮತಿಕ್ ಕಸ್ಲೊಗೀ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾ. ...

Read More »

ಸೌದಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ `ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮಂಗ್ಳುರ್` ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ

ಸೌದಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ `ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮಂಗ್ಳುರ್` ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ For the benefit of readers who do not know to read Kannadi script… can scroll down for english and hindi script…. Enjoy reading Konkani! ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿಂತ್ ಜುನಾಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, `ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್` ಎಕ್ವೊಟಾನ್ `ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, `ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮಂಗ್ಳುರ್` ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕೊಫಿ ...

Read More »