Home » ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್ » ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್

ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್

Share

ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಸ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ? ಕೋಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ರಾಯ್ ತರೀ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಾಳ್ಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಸ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್? ತಾಂಕಾಂ ಕೇವಲ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ವೊಳಿನಿಂ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಅವಯ್ ಸಹಜ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಗುಂತ್ಲಲ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಕಾ ಮಿಕ್ವೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ.  ಬುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ, ಬುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅವಯ್ ಯೀ ಜಲ್ಮಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾವರ್ತ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಹಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅವಯ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಕವಯಿತ್ರಿ.

ಸುಮನ್ ಮತಾಯಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚಿ. ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ PUC ಶಿಕ್ಪಾವೆಳಾರ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಎಕಾ ಕವಿತಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಲಿಖುನ್ ತಾಂತು ಇನಾಮ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ಬಜ್ಪೆ ತಶೆಂ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದಾರಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆತಾನಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

 

ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್

mom-and-child1

ರಯ್ತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್
ಪಳೆವ್ನ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಕ್
ಹೆ ದೊಳೆ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್
ಅಬ್ಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್
ಒತುಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ

ತುಜೆ ತೆ ನೆಣ್ತುಲೆ ತಾಂಬ್ಶೆ ಗಾಲ್
ತುಜೆ ತೆ ಮಾಸೂಮ್ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್
ಅಪ್ಡೊಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್
ಕಿರ್ಲಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆರ್
ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಿಂನಾ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಶ್
ಹಾಂವೆ ನ್ಹಯ್, ತುಂವೆ ಹ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊಯ್ ಜಲ್ಮ್!

ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ತುಜಿಂ
ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ
ತ್ಯೊ ತುಜ್ಯೊ ಮಿಟಿಯೊ, ತ್ಯೊ ತುಜ್ಯೊ ಜಾಂಬಾಯೊ
ತ್ಯೊ ತುಜ್ಯೊ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ, ತೆ ತುಜ್ಯೊ ಖೆಳ್ಣ್ಯೊ
ಬಾಳಾ, ಬದಲ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ ಜಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ
ದೀವ್ನ್ ಸುಖ್ ಹ್ಯಾ ಅವಯ್‌ಪಣಾಚೆಂ

Suman mathias

-ಸುಮನ್ ಮತಾಯಸ್

Check Also

ದೀಸ್ – ರಾತ್

ಚೊರಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ದಿಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಅಶೆಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ...

One comment

  1. Nice to see new talents in Konkani Corner, utilizing the platform> Good Job Column Editor Wilson encouraging new faces. Keep going.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you Human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.