Home » ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಸಾರ್ » ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್

ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್

Share

ಮೋಗ್ ಕುಡ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾರ್ ಮೊಗಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾಂತ್ ಸ್ವಚ್ಚಂದ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಶೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹೊವಾ ಪೊಳಿ ಚಾಕ್ತಾನಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂಟೊ ಸಂಸಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕಸೊಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ರೋಗ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂಯ್ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಕ್ರೂರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಪುಟ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಧಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ದುಕಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ಚ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕವಿ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕವಿ ಕರಿತ್ ಆನಿ ಹೊ ಮೋಗ್ ತಾಚೆ side effects ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿಚೆ ಕವಿತಾ ಚಡೊಂಕೀ ಪುರೊ, ಚಿಡೊಂಕೀ ಪುರೊ. ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ!

’ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಜೊನ್ ಕೊರೆಯ’ ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಂದೆಲ್‌ಚೊ. ಒಮಾನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ’ಬುರೈಮಿ’ ಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ಲಿ ತರೀ ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಕ್ ದರ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಚಿ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ನದರ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಪ್ರಭುದ್ದ್‌ಪಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

– ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್

love-cross-upside-down1

ಮ್ಹಜೆಬರಿಂಚ್ ತುಂಯ್ ಜಾತಲೊಯ್
ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಉಡ್ತಾನಾ
ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಬಿಜ್ತಲಿಂ ದುಖಾಂ
ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ

ಜಾಂಟಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿನಾಂತ್
ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಜಿರ್ಚಿಂನಾಂತ್
ಮೆಟಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಠಿಕ್ಚಿಂನಾಂತ್
ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ

ಎಕ್ಸುರೊ ದಾರ್ವಟೊ ಉಘಡ್ತಾಲೊ
ಹೆಳ್ಳೆಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮಾಜ್ವಾತಾಲೊ
ಆರ್ಸೊ ಸತ್ ಲಿಪಯ್ತಾಲೊ
ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ

ಕಿರ್ಣಾಂ ಮೊಡಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಲಿಂ
ಕಾಳೊಕ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಕ್ ದಾಂಪ್ತಲಿಂ
ಮೊಡಾಂ ತಾರಾಂಕ್ ಗಿಳ್ತಲಿಂ
ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ

ಚುರ್ಚುರೆ ಗಾಣಾಂ ರಾಡ್ತಿತ್
ಕೊಪಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಚಡ್ತಿತ್
ಮ್ಹಜ್ಯೊಯ್ ಕವಿತಾ ಚಿಡ್ತಿತ್
ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ

jomel

-ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್

Check Also

ದೀಸ್ – ರಾತ್

ಚೊರಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ದಿಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಅಶೆಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you Human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.